Polityka prywatności

§ 1 DEFINICJE

 • Administrator” lub równoważnie „Kontomierz” – Kontomatik Sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338706, NIP: 5213542911, REGON: 142043500, kapitał zakładowy: 250 000 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@kontomierz.pl, serwis internetowy: kontomierz.pl.
 • Dane osobowe” – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innej podobnej technologii.
 • Polityka” – niniejsza „Polityka prywatności”.
 • RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis” – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem kontomierz.pl.
 • Usługa Kontomierz” – zespół usług świadczonych przez Kontomierz w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi zasobów systemu informatycznego Kontomierz umożliwiającego m.in. wprowadzanie, przechowywanie i analizę danych dotyczących sytuacji finansowej zarejestrowanego Użytkownika, wprowadzonych lub zaimportowanych przez takiego Użytkownika z jego banku. Zasady świadczenia Usługi Kontomierz określa regulamin dostępny w Serwisie.
 • Użytkownik” lub równoważnie „Ty” – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z którychkolwiek usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Kontomierz – jako administrator danych – zbiera i przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

§ 3 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu

W przypadku niezarejestrowanych Użytkowników (tj. osób, które nie korzystają z usług wymagających posiadania konta w Serwisie), Kontomierz zbiera i przetwarza Dane Osobowe, takie jak adresy IP lub inne identyfikatory, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii, w następujących celach:
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz umożliwiania Użytkownikom dodawania komentarzy do niektórych treści – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń (np. w razie dopuszczenia się przez Użytkownika działań bezprawnych w związku z korzystaniem z Serwisu) lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Kontomierz oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym niektóre jego Dane Osobowe (np. numer IP), są rejestrowane w logach systemowych (tj. w specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług dostępnych w Serwisie). Informacje zebrane w logach są przetwarzane przez Kontomierz przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych w Serwisie. Kontomierz przetwarza te dane również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa swojego systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Usługi Kontomierz

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z Usługi Kontomierz, muszą zarejestrować się w Serwisie (utworzyć konto Użytkownika). Aby dokonać rejestracji do Usługi Kontomierz, wystarczy podać adres e-mail, niezbędny do utworzenia i obsługi konta (adres e-mail pełni funkcję loginu), oraz swoje hasło, które będzie służyć do logowania. Podanie powyższych danych jest obowiązkowe w celu założenia konta i korzystania z Usługi Kontomierz. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

W celu skorzystania z niektórych dodatkowych funkcjonalności Usługi Kontomierz możesz po zarejestrowaniu, za pomocą ustawień konta, dobrowolnie podać swoje dodatkowe dane. Dotyczy to numeru telefonu komórkowego, który umożliwi Ci wprowadzanie do Usługi Kontomierz wydatków gotówkowych SMS-em. Numer telefonu będzie wykorzystywany wyłącznie w celu realizacji powyższej funkcjonalności. Możesz w każdej chwili usunąć numer telefonu komórkowego ze swojego konta, rezygnując tym samym z powyższej funkcjonalności.

Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Usługi Kontomierz są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług dotyczących prowadzenia i obsługi konta w Usłudze Kontomierz – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń (np. w razie dopuszczenia się przez Użytkownika działań bezprawnych w związku z korzystaniem z Serwisu) lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach wskazanych każdorazowo w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli udzielisz jej Administratorowi – wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych będzie ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W ramach Usługi Kontomierz Użytkownicy mogą wprowadzać i importować z banku dane finansowe dotyczące swojego rachunku (np. dane o wykonanych przelewach, płatnościach kartą, wypłatach gotówki, saldzie konta) aby przechowywać, przeglądać i analizować te dane za pomocą różnych funkcjonalności Usługi Kontomierz. Może to pomóc np. w zarządzaniu domowym budżetem lub w planowaniu oszczędności.

Ze względów bezpieczeństwa dane finansowe importowane przez Ciebie do Usługi Kontomierz są domyślnie anonimizowane przez inteligentny algorytm (usuwane są m.in. nazwiska z opisów przelewów). Kontomierz nie może jednak zagwarantować pełnej skuteczności tego narzędzia.

Wszelkie dane dostępowe do Twojej bankowości elektronicznej nie są przez nas przechowywane, a Kontomierz nie ma do nich żadnego wglądu. Takie dane dostępowe są zapisywane w zaszyfrowanej postaci na Twoim urządzeniu. Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych finansowych w Usłudze Kontomierz możesz przeczytać w zakładce „Bezpieczeństwo” oraz w zakładce „FAQ” w Serwisie.

Płatne usługi

W przypadku korzystania z płatnych usług dostępnych poprzez Serwis, zamówienie takich usług wiąże się z podaniem przez Użytkownika jego Danych Osobowych. W takim wypadku podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a niepodanie takich danych skutkuje brakiem możliwości realizacji płatnej usługi. Podanie pozostałych danych (nieoznaczonych jako obowiązkowe) jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji zamówionej usługi – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie Danych Osobowych podawanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych (np. wystawienie faktury) i przepisów o rachunkowości (np. przechowywanie dokumentacji księgowej) – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń (np. o zapłatę wynagrodzenia) lub obrony przed roszczeniami (np. w związku z reklamacją) – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Formularze kontaktowe

W niektórych miejscach w Serwisie Kontomierz zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.

Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłania zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane Osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu Użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

§ 4 MARKETING

Kontomierz przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu realizacji działań marketingowych. Takie działania mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych (reklam), które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych (reklam) odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika, ale jest dopasowana do treści strony, na której jest ona umieszczona – np. reklama produktu finansowego na stronie internetowej dotyczącej oszczędzania). Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Newsletter

Kontomierz świadczy usługę newslettera zarejestrowanym Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu przez Kontomierz na podany przez zarejestrowanego Użytkownika adres e-mail powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać również treści marketingowe (informacje handlowe). W celu świadczenia usługi newslettera wymagane jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na wysyłkę newslettera na adres e-mail przypisany do konta (poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa w ustawieniach konta Użytkownika Usługi Kontomierz). Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z newslettera (np. w ustawieniach swojego konta w Usłudze Kontomierz lub korzystając ze specjalnego linku widocznego w stopce wiadomości otrzymanej w ramach newslettera).

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami (np. w związku z reklamacją dotyczącą newslettera) – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Portale społecznościowe

Kontomierz przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Kontomierz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Kontomierz oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Kontomierz w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

§ 5 PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze stron internetowych (np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak logowanie do konta czy potwierdzenie zapoznania się z komunikatem o polityce prywatności). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny identyfikator.

Cookies „serwisowe”

Kontomierz wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies serwisowe są wykorzystywane m.in. w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do ustawień jego urządzenia). Cookies serwisowe są również wykorzystywane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W związku z tym Administrator oraz inne podmioty, świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania (np. logowanie) na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronach internetowych Serwisu (tzw. analityka danych), w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika (nie dotyczy to jednak plików cookies niezbędnych do wykonania żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną – w takim wypadku zgoda nie jest wymagana). Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika.

Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Użytkownik może również za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookies i podobnych technologii, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookies pochodzące z Serwisu. W razie braku zgody na pliki cookies Serwis może jednak – ze względów technicznych – nie funkcjonować prawidłowo.

§ 6 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane Osobowe są przetwarzane przez Kontomierz przez czas świadczenia usługi (w przypadkach, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji umowy), do czasu wycofania wyrażonej zgody (w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie (np. po przedawnieniu ewentualnych roszczeń) jedynie w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 7 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Żądania od Kontomierz dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgłoszenia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). W takim wypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika) lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych na potrzeby marketingowe (w tym profilowania na potrzeby marketingu) dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takim wypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika do takich celów.
 • W zakresie, w jakim Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Kontomierz na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Kontomierz (np. na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w Polityce) lub korzystając z funkcjonalności konta udostępnionych dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Kontomierz w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi, tj. prawo do otrzymania od Kontomierz swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (komputerowego). Użytkownik może przesłać te dane innemu podmiotowi lub zażądać przesłania tych danych innemu podmiotowi (jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie możliwości techniczne zarówno po stronie Kontomierz, jak również tego innego podmiotu). Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu Użytkownika, miejsca jego pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia), jeżeli uważa, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczące Użytkownika narusza prawo.

§ 8 ODBIORCY DANYCH

Dane Osobowe podawane przez Użytkowników będą ujawniane w niezbędnym zakresie zewnętrznym podmiotom, z których usług korzysta Kontomierz, w tym dostawcom świadczącym usługi IT, podmiotom takim jak banki, operatorzy płatności i podmioty świadczące usługi księgowe (w celu obsługi odpłatnych usług). Dane Osobowe mogą zostać udostępnione także innym odbiorcom, jeżeli Użytkownik wyraził na to swoją zgodę.

Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać również w niezbędnym zakresie ujawnione właściwym organom władzy publicznej lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami prawa.

§ 9 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo Unii Europejskiej. Z tego powodu Kontomierz przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko w zakresie niezbędnym do skorzystania z usług podmiotów spoza EOG i tylko wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony Danych Osobowych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych dotyczących ochrony Danych Osobowych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

§ 10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Kontomierz na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Kontomierz podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Kontomierz.

§ 11 DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@kontomierz.pl lub pisemnie na adres siedziby.

§ 12 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Obecna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.