REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną

Każda osoba, od chwili rozpoczęcia korzystania z jakiejkolwiek Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez spółkę Finelf Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Armii Krajowej 116/3, Sopot 81-824), zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

§1 Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.
 4. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych Regulamin.
 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług w Serwisie, pod odnośnikiem „Regulamin”.
 6. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi Regulamin w formacie PDF (trwały nośnik) na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub w postaci papierowej na adres podany przez Użytkownika.

§ 2 Definicje

Pojęciom pisanym w Regulaminie z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:
 1. „AISP” – Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128, Wilno, Litwa, o kodzie osoby prawnej: 304852516, kod VAT: LT100011837810, będąca instytucją płatniczą świadczącą wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, nadzorowana przez Bank Litwy, wpisana do rejestru prowadzonego przez Bank Litwy pod numerem LB000487 na mocy decyzji z dnia 17 grudnia 2018 r. (rejestr: );
 2. “AIS” – usługa dostępu do informacji o rachunku, w rozumieniu przepisów PSD2 - dostarczana przez AISP;
 3. „Dane” – dane i informacje dotyczące sytuacji finansowej Użytkownika Zarejestrowanego, w tym informacje o jego Rachunkach;
 4. „Dane Uwierzytelniające” – dane służące uwierzytelnieniu Użytkownika wobec Dostawcy z wykorzystaniem Mechanizmu Dostępu;
 5. „Dostawca” – dostawca usług płatniczych, inny niż Usługodawca lub AISP;
 6. „Dzień Roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. „Blog” – blog internetowy (tj. zbiór artykułów i innych materiałów) prowadzony i prezentowany przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
 8. „Konto Użytkownika Zarejestrowanego” – przydzielona danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu przestrzeń w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą na korzystanie z Usługi. W szczególności, Konto Użytkownika Zarejestrowanego pozwala na przechowywanie Danych wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w celu ich analizy w ramach Usługi, przeglądanie wyników analiz Danych, zmianę hasła Użytkownika Zarejestrowanego;
 9. „Rachunek” – rachunek płatniczy lub inna równoważna usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego;
 10. „Komentarze” – wprowadzone przez Użytkownika komentarze do artykułów udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Blogu;
 11. „Mechanizm Dostępu” – kanał dostępu online do jednego lub więcej Rachunków Użytkownika zapewniany przez Dostawcę;
 12. „Pomoc” – wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności Serwisu oraz poszczególnych Usług, w szczególności informacje dotyczące procedury rejestracji Użytkowników w Systemie Informatycznym. Pomoc może mieć charakter odrębnego dokumentu (np. w ramach podstrony Serwisu), jak również instrukcji przedstawianych przy dokonywaniu określonej operacji (np. instrukcja wyświetlana przy wypełnianiu formularzu rejestracyjnego);
 13. „Rekomendacje Usług” – część Serwisu obejmującą informacje dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie (np. usługi bankowe, usługi firm ubezpieczeniowych). Rekomendacje Usług mogą zawierać w szczególności opisy danych usług, analizy i porównania usług, prezentacje oraz dane kontaktowe firm świadczących określone usługi, mechanizmy informatyczne umożliwiające samodzielną kalkulację warunków finansowych określonych usług (np. prowizji, rat itp.);
 14. „Prawo Autorskie” – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83, z późn. zm);
 15. „Serwis” – funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, stanowiący własność Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem domenowym: www.kontomierz.pl. W ramach Serwisu funkcjonuje w szczególności Blog oraz świadczona jest Usługa;
 16. „System Informatyczny” – system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usługi, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Serwisu;
 17. „Treść Serwisu” – wszelkiego rodzaju dane i informacje prezentowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym materiały własne Usługodawcy, jak również materiały dostarczone przez podmioty trzecie i prezentowane w ramach Rekomendacji Usług, bez względu na formę zapisu danych materiałów (np. tekst, zdjęcie, materiały multimedialne). W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, iż Wypowiedzi oraz Dane do Systemu Informatycznego wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu;
 18. „Umowa” – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną określonej Usługi, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie;
 19. „Usługa” – usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu;
 20. „Usługodawca” – Finelf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-824) przy ul. Armii Krajowej 116/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664384, NIP: 7252182843, REGON: 366591842, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, będąca właścicielem serwisu internetowego - www.kontomierz.pl;
 21. „Użytkownik” – każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, kopiujący, wyświetlający powszechnie dostępne strony Serwisu lub korzystający z Bloga. Pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się również „Użytkownika Zarejestrowanego”;
 22. „Użytkownik Zarejestrowany” – każdy podmiot, który zarejestrował się w Serwisie dla potrzeb korzystania z Usługi zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie;
 23. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę;
 24. „Wypowiedź” – wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji, poza Danymi wprowadzanymi przez Użytkownika Zarejestrowanego dla potrzeb korzystania z Usługi. W szczególności, za Wypowiedzi uznaje się wszelkie wypowiedzi, komentarze, publikacje, zdjęcia zamieszczane przez Użytkownika na Blogu.

§ 3 Rodzaj i Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
  1. usługę WWW – usługa polegająca na udostępnianiu na indywidualne i wyraźne żądanie Użytkownika danych lub informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, w tym na Blogu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL, a także udostępnieniu Użytkownikowi zasobów Systemu Informatycznego w celu wprowadzania i prezentacji komentarzy do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę na Blogu. Usługa WWW obejmuje w szczególności:
   1. możliwość przeglądania powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. stron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),
   2. mechanizmy wyszukiwawcze, w tym mechanizmy wyszukiwawcze w ramach Blogu,
   3. możliwość wprowadzania Wypowiedzi do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę na Blogu.
  2. usługę Kontomierz – zespół usług świadczonych w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego, w tym przestrzeni dyskowej oraz infrastruktury informatycznej (oprogramowania), w celu wprowadzania Danych do Systemu Informatycznego, a także analizy, przechowywania, modyfikacji i usuwania Danych przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu.
  3. usługi marketingowe polegające na przesyłaniu Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę, informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. sms, mms oraz e- mail na podane przez Użytkownika dane kontaktowe w celu przedstawienia dedykowanych dla Użytkownika ofert lub usług.
  4. W ramach świadczenia Usługi Kontomierz Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu funkcjonalności służące:
   1. analizie, przetwarzaniu i wizualizowaniu wprowadzonych Danych przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz w tym: analizę rachunków, definiowanie i nadzorowanie budżetów wydatków, kategoryzowanie transakcji oraz edytowanie danych dotyczących transakcji;
   2. przeglądaniu Rekomendacji Usług oraz analizowaniu informacji zawartych w Rekomendacjach Usług przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz (np. generowanie porównania wybranych usług finansowych proponowanych przez poszczególne podmioty, generowanie wykresów i analiz opłat za usługi świadczone przez poszczególne podmioty itp.).
   3. W celu korzystania z Usługi Kontomierz Użytkownik powinien wprowadzić Dane do Systemu Informatycznego z wykorzystaniem metod udostępnionych przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
   4. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników (tj. nie wymaga rejestracji w Serwisie). Każdy Użytkownik może przeglądać powszechnie dostępne strony Serwisu, w tym Blog, oraz zamieszczać Wypowiedzi do artykułów prezentowanych na Blogu.
   5. Usługa Kontomierz świadczona jest wyłącznie na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych. Dane wprowadzone przez danego Użytkownika Zarejestrowanego oraz wyniki analiz prowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego Danych są dostępne wyłącznie dla niego (tj. Dane lub wyniki analiz nie są w jakikolwiek sposób publikowane, ani udostępniane w ramach podstron Serwisu). Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Rekomendacji Usług.
   6. Usługi marketingowe są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych, którzy w momencie rejestracji konta w Serwisie podali swoje dane kontaktowe oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na przedstawienie dedykowanych im ofert i usług. Zgoda ta jest wyrażana przez Użytkowników dobrowolnie i możliwe jest jej cofnięcie w każdym czasie.
   7. Korzystanie z Usługi Kontomierz możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy.
   8. Usługa WWW świadczona jest bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.
   9. W ramach Usługi Kontomierz Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość korzystania z szeregu funkcjonalności Serwisu (np. narzędzi informatycznych do analizy Danych). Określona przez Usługodawcę podstawowa funkcjonalność Usługi Kontomierz udostępniona zostaje Użytkownikowi Zarejestrowanemu bez konieczności ponoszenia opłat (tj. Użytkownik Zarejestrowany może korzystać bez opłat z wybranych narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz).
   10. Usługodawca uprawniony jest do świadczenia nowych Usług, w szczególności do wprowadzenia nowego rodzaju Usług świadczonych za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie.
   11. Usługa dostępu do informacji o wyznaczonym rachunku płatniczym (lub rachunkach płatniczych) Użytkownika Zarejestrowanego świadczona jest przez AISP, na podstawie zgody Użytkownika Zarejestrowanego wyrażonej w sposób niebudzący wątpliwości.
   12. Świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a AISP lub na podstawie zgody Użytkownika Zarejestrowanego, która została wyrażona w sposób niebudzący wątpliwości.

   § 4 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

   1. Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie) oraz osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swego przedstawiciela ustawowego.
   2. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystanie przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu.
   3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę ze względów technicznych (np. awaria Systemu Informatycznego).
   4. Umowa o świadczenie Usługi Kontomierz zawarta zostaje z chwilą zakończenia procedury rejestracji Użytkownika w Serwisie, tj. uzyskania przez Użytkownika statusu Użytkownika Zarejestrowanego (zgodnie z § 5 Regulaminu) na czas nieokreślony.
   5. Umowa o świadczenie Usługi Kontomierz może zostać rozwiązana lub rozwiązana przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Usługodawcę na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu.
   6. Zawarcie Umowy związanej z rejestracją Użytkownika w Serwisie zostaje każdorazowo potwierdzone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podane przez Użytkownika konto poczty elektronicznej.

   § 5 Rejestracja Użytkownika

   1. W celu korzystania z Usługi Kontomierz konieczna jest uprzednia rejestracja Użytkownika w Serwisie.
   2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie obejmuje następujące kluczowe kroki:
    1. Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje do Systemu Informatycznego za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie. W szczególności Użytkownik podaje: proponowany unikalny adres poczty elektronicznej (funkcjonujący jednocześnie, jako login) oraz hasło; zalecane jest, aby adres poczty elektronicznej (e-mail) użyty do rejestracji, nie umożliwiał ustalenia tożsamości Użytkownika,
    2. Użytkownik składa oświadczenia woli wymagane do zawarcia Umowy o korzystanie z Usługi Kontomierz poprzez własnoręczne zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w formularzu. Niezłożenie wymaganych oświadczeń przez Użytkownika powoduje przerwanie procedury rejestracji.
    3. po otrzymaniu powyższych danych Użytkownika, System Informatyczny w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperlink) do podstrony Serwisu z potwierdzeniem rejestracji, z zastrzeżeniem ppkt 2.d poniżej,
    4. w przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik zaproponował adres poczty elektronicznej wykorzystywany już w procesie rejestracji innego Konta, System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika, prosząc jednocześnie o ponowne zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej,
    5. Użytkownik poprzez wejście na odnośnik (hiperlink) zamieszczony w przesłanej mu wiadomości elektronicznej i skuteczne wywołanie wskazanej w odnośniku podstrony Serwisu potwierdza swoją rejestrację w Serwisie, kończąc w ten sposób procedurę rejestracyjną.
   3. Szczegółowe instrukcje związane z procedurą rejestracji określone zostały w Pomocy. Użytkownik przy rejestracji zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w Pomocy.
   4. W chwili zakończenia procedury rejestracji Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
   5. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkowania Zarejestrowanego za pomocą przydzielonego mu loginu i hasła. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcjami zawartymi w Pomocy. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany loginu lub hasła dostępu do Konta Użytkownika Zarejestrowanego, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy.
   6. Użytkownik Zarejestrowany nie może, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobie trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać osobie trzeciej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem jego loginu i hasła.
   7. Za udostępnienie przez Użytkownika loginu lub hasła innej osobie, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

   § 6 Wprowadzenie Danych dla potrzeb Usługi Kontomierz

   1. Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać Dane do Systemu Informatycznego w następujący sposób:
    1. w sposób automatyczny z wykorzystaniem AIS,
    2. w sposób „ręczny” poprzez wpisanie Danych do formularzy zamieszczonych w ramach Konta Użytkownika Zarejestrowanego,
    3. w sposób półautomatyczny poprzez wczytanie pliku udostępnionego Użytkownikowi przez Dostawcę w formacie CSV.
   2. W każdym przypadku i niezależnie od wybranego sposobu lub sposobów, Użytkownik Zarejestrowany powinien być uprawniony do dysponowania wszelkimi Danymi, które wprowadza do Systemu Informatycznego. Wybierając wprowadzenie Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do korzystania z Mechanizmu Dostępu oraz Danych Uwierzytelniających.
   3. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany wprowadza Dane do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny:
    1. Użytkownik Zarejestrowany powinien wyznaczyć Rachunek, z którego dane będą wykorzystane przez Usługodawcę do świadczenia Usługi Kontomierz. Użytkownik Zarejestrowany przyznaje AISP dostęp do informacji o Rachunku na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym i AISP.
    2. Usługodawca zobowiązany jest Dane uzyskane od AISP wprowadzić do Systemu Informatycznego.
   4. Usługodawca odmawia wprowadzenia Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny, jeśli:
    1. Użytkownik Zarejestrowany nie podał Danych Uwierzytelniających lub podane Dane Uwierzytelniające są nieprawidłowe, nieaktualne, niekompletne, zablokowane, zastrzeżone lub z innych przyczyn nie umożliwiają uwierzytelnienia w Mechanizmie Dostępu;
    2. Dostawca odmówił AISP dostępu do Rachunku lub dostęp do Rachunku jest z innych przyczyn niemożliwy;
    3. Usługodawca stwierdzi, że wprowadzenie Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny z wykorzystaniem Oprogramowania skutkowałoby nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do Rachunku.
   5. Maksymalny czas wprowadzenia Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny trwa 60 minut.
   6. Usługodawca publikuje aktualną listę Dostawców wraz z obsługiwanymi przez Usługodawcę w ramach Usługi Kontomierz sposobami wprowadzania Danych do Systemu Informatycznego (tj. w sposób automatyczny lub pół-automatyczny) na stronie internetowej https://www.kontomierz.pl/supported_api_banks (dla sposobu automatycznego)
    oraz
    https://www.kontomierz.pl/supported_csv_banks (dla sposobu pół-automatycznego).
   7. Przed wprowadzeniem Danych do Systemu Informatycznego w sposób automatyczny Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do weryfikacji oraz zapewnienia, iż skorzystanie z usługi AIS w celu ściągnięcia Danych z swojego Rachunku nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek obowiązków Użytkownika Zarejestrowanego względem Dostawcy. W szczególności Użytkownik Zarejestrowany przed wykorzystaniem usługi AIS zobowiązany jest do weryfikacji i zapewnienia, iż działanie takie nie stanowi naruszenia warunków umowy (regulaminu itp.) będącej podstawą korzystania przez niego z usług Dostawcy.
   8. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o skorzystaniu z usługi AISw celu automatycznego ściągnięcia Danych z swojego Rachunku do Systemu Informatycznego oraz ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie.

   § 7 Podstawowe Obowiązki Użytkownika

   1. W związku z korzystaniem z Usług, każdy z Użytkowników (w tym Użytkownik Zarejestrowany) zobowiązany jest do:
    1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
    2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety),
    3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług, bezpośrednio lub pośrednio, do podejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, net-etykietą lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste,
    4. niepodejmowania jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich,
    5. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu oraz szczegółowymi regulaminami dotyczącymi poszczególnych Usług, o ile regulaminy takie są stosowane przez Usługodawcę.
   2. W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik:
    1. oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji w Serwisie dane i informacje są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji,
    2. wyraża zgodę na opatrywanie przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników wprowadzonych przez niego Wypowiedzi innymi Wypowiedziami wprowadzonymi przez innych Użytkowników, w tym wszelkimi komentarzami, wypowiedziami, ocenami, a także zamieszczania przez Usługodawcę oraz inne podmiot odnośników prowadzących z innych serwisów internetowych do zamieszczanych przez Użytkownika Wypowiedzi,
    3. przyjmuje do wiadomości, że w ramach Serwisu mogą być mu prezentowane przez Usługodawcę wszelkiego rodzaju materiały reklamowe, informacyjne, promocyjne (w tym banery reklamowe, reklamy kontekstowe), w tym również prezentowane równocześnie z wprowadzonymi przez Użytkownika Wypowiedziami; ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Serwisu wprowadzone przez Użytkownika Wypowiedzi mogą zostać opatrzone różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzącymi zarówno od Usługodawcy jak również od podmiotów trzecich.

   § 8 Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz

   1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Kontomierz, ze skutkiem natychmiastowym poprzez:
    1. usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu, albo
    2. złożenie Usługodawcy przez Użytkownika Zarejestrowanego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług Kontomierz.
   2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. powyżej, usunięcie przez Użytkownika Zarejestrowanego Konta Użytkownika Zarejestrowanego, traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Umowa wygasa z chwilą usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron. Sposób usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego opisany został w Pomocy.
   3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2. powyżej, wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz następuje z chwilą doręczenia Usługodawcy oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone w dowolnej formie niebudzącej wątpliwości co do jego treści oraz dostarczone w jakikolwiek skuteczny sposób np. dostarczone osobiście przez Użytkownika Zarejestrowanego, przesłane kurierem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany w § 2 Regulaminu. W powyższym przypadku, Usługodawca niezwłocznie samodzielnie usunie Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
   4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Kontomierz z ważnych powodów, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz rozumie się w szczególności:
    1. rażące naruszenie Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego lub ponawiające się naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego,
    2. stwierdzenie przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności (w tym praw do ochrony danych osobowych), prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek podmiotów (w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników),
    3. stwierdzenie przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią rażące naruszenie dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety),
    4. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,
    5. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Wypowiedzi wprowadzane przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego, w szczególności komentarze zamieszczane na Blogu naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa Usługodawcy lub osób trzecich (np. dobra osobiste, prawa autorskie),
    6. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,
    7. likwidacji Serwisu, lub też zaprzestania lub zamiany zakresu lub charakteru świadczenia Usług,
    8. brak logowania Użytkownika do Usługi Kontomierz przez ponad 24 kolejne miesiące.
   5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika Zarejestrowanego (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji).
   6. W przypadku rozwiązana Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz, następuje usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego, w tym usunięcie wszystkich Danych.

   § 9 Treść Serwisu

   1. Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie (w tym na Blogu oraz w ramach Rekomendacji Usług) materiały informacyjne, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne oraz Pomoc służą wyłącznie celom informacyjnym.
   2. Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu, w tym informacje prezentowane w ramach Rekomendacji Usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie powinny być przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie wskazano inaczej.
   3. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie działalności Serwisu i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu.

   § 10 Zakaz Działań Bezprawnych

   1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Systemu Informatycznego w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym wprowadzania i przechowywania Danych lub Wypowiedzi.
   2. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Usługodawca nie sprawdza, nie decyduje o rozpowszechnieniu, ani też w żaden sposób nie modyfikuje Wypowiedzi, wprowadzanych, przechowywanych i prezentowanych w ramach Serwisu przez poszczególnych Użytkowników. Nie dotyczy to sytuacji, w których Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danej Wypowiedzi.
   3. Usługodawca nie sprawdza, nie rozpowszechnia, ani w żaden sposób nie wykorzystuje Danych wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w ramach Usługi Kontomierz. W ramach Usługi Kontomierz wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany decyduje o wykorzystaniu wprowadzonych przez siebie Danych, w ramach poszczególnych funkcjonalności Usługi Kontomierz.
   4. W przypadku, gdy Wypowiedź lub jej fragmenty stanowiłby utwór lub przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, Użytkownik może przechowywać tego rodzaju Wypowiedzi w Systemie Informatycznym, w szczególności prezentować na Blogu, wyłącznie pod warunkiem, iż posiada stosowne uprawnienia na tego rodzaju eksploatację utworu (np. przysługują mu majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie pozwalającym na taką eksploatację utworu).
   5. W przypadku, gdy Wypowiedź lub jej fragment stanowiłaby dobro chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa, wizerunek, lub też przedmiot praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Użytkownik może przechowywać tego rodzaju Wypowiedzi w Systemie Informatycznym, w szczególności może prezentować je na Blogu, wyłącznie pod warunkiem, iż posiada on stosowne uprawnienie na tego rodzaju eksploatację przedmiotowego dobra (tj. stosowne licencje lub zgody na rozpowszechnienie danego dobra w ramach Serwisu).
   6. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Użytkownik (Użytkownik Zarejestrowany) nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik nie może wprowadzać lub przechowywać w ramach Systemu Informatycznego jakichkolwiek Danych lub Wypowiedzi:
    1. naruszających prawo, w szczególności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
    2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
    3. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników,
    4. naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług,
    5. zawierających informacje handlowe, reklamy lub jakiekolwiek ogłoszenia o charakterze komercyjnym.
   7. Użytkownik wprowadzając Wypowiedź do Serwisu, w szczególności zamieszczając komentarz na Blogu, oświadcza, iż
    1. zamieszczenie, przechowywanie i prezentowanie Wypowiedzi w Serwisie nie powoduje naruszenia jakichkolwiek praw Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa osób trzecich.
   8. Użytkownik nie może wprowadzać do Systemu Informatycznego, w tym przechowywać lub analizować w ramach Usługi Kontomierz, jakichkolwiek danych i informacji nienależących do Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności danych dotyczących sytuacji finansowej osób trzecich. Użytkownik Zarejestrowany nie może świadczyć za pomocą lub przy wykorzystaniu Usługi Kontomierz jakichkolwiek usług na rzecz osób trzecich, w szczególności nie może na zlecenia osób trzecich przechowywać lub analizować w ramach Usługi Kontomierz danych dostarczonych przez takie osoby.
   9. Użytkownik nie może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę, z Serwisu lub zgromadzonych tam Wypowiedzi, a także z udostępnionej przez Usługodawcę Treści Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług w celu destabilizacji działania, poufności lub integralności Systemu Informatycznego, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, a także naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określonym w Regulaminie oraz w Pomocy.

   § 11 Warunki Techniczne

   1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika urządzeniem końcowym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
    1. posiadanie dostępu do Internetu,
    2. zastosowanie przeglądarek Firefox 35 lub nowszej, Microsoft Edge, Internet Explorer 11 lub nowszej, Chrome 50 lub nowszej, Opera 48 lub nowszej, Cookies oraz SSL,
    3. Acrobat Reader.
   2. W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach na urządzeniu Użytkownika zainstalowane mogą zostać:
    1. pliki Cookies.
   3. Serwis został zoptymalizowany dla przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1024 x 768 oraz wyższych.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Serwisu i świadczonych Usług na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu obsługującego System Informatyczny lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu bądź potrzebą zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa Systemu Informatycznego. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zawieszenie lub ograniczenie dostępności Serwisu lub Usług trwało możliwie jak najkrócej.
   5. Przy korzystaniu z Usługi Kontomierz Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do stosowania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego na danym urządzeniu.

   § 12 Własność Intelektualna

   1. Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a dobra te chronione są przepisami Prawa Autorskiego.
   2. Usługodawca informuje, iż poszczególne elementy Treści Serwisu, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, są chronione przepisami Prawa Autorskiego. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej w związku z udostępnieniem danego elementu Treści Serwisu, Usługodawca jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do Treści Serwisu lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów w ramach Serwisu.
   3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści Serwisu (np. artykułów, materiałów, zdjęć, multimediów zamieszczonych przez Usługodawcę w Serwisie) oraz Wypowiedzi wprowadzonych przez innych Użytkowników (np. komentarzy do artykułów na Blogu) wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Prawa Autorskiego.
   4. Jakiekolwiek korzystanie z Treści Serwisu wykraczające poza dozwolony użytek określony w przepisach Prawa Autorskiego wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmiennej regulacji zasad korzystania z poszczególnych elementów Treści Serwisu (np. poprzez udostępnienie określonych elementów Treści Serwisu, w szczególności materiałów dedykacyjnych, publikacji, artykułów, programów komputerowych w oparciu o stosowną umowę licencji).

   § 13 Polityka Prywatności

   1. Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym zasady ochrony danych osobowych, jak również prawa przysługujące Użytkownikom w związku z ochroną ich danych osobowych, zostały opisane przez Usługodawcę w Klauzuli informacyjnej dostępnej w serwisie pod adresem: www.kontomierz.pl/polityka_prywatnosci.

   § 14 Odpowiedzialność

   1. Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność Treści Serwisu, w szczególności informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treści Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść Serwisu, w tym decyzji finansowych podejmowanych na podstawie informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług.
   2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje prezentowane w ramach Rekomendacji Usług pochodzą od osób trzecich (np. zostały dostarczone przez firmy oferujące dane usługi), a Usługodawca nie weryfikuje ani nie modyfikuje takich informacji w żaden sposób. W konsekwencji, Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność jakichkolwiek danych i informacji zamieszczonych w ramach Rekomendacji Usług, w tym aktualność kwot opłat za usługi, stosowanych marż, zakresu oraz warunków usług oferowanych przez dany podmiot. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści prezentowane w ramach Rekomendacji Usług pochodzą od podmiotów trzecich (banków, firm ubezpieczeniowych itp.) i mogą one być nieaktualne lub niepełne. Użytkownik przed wykorzystaniem w jakikolwiek sposób informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług, w szczególności przed skorzystania z usług opisanych w ramach Rekomendacji Usług powinien potwierdzić takie informacje bezpośrednio u podmiotu, z którego usług zamierza skorzystać.

   § 15 Reklamacje i Pozasądowe Sposoby Dochodzenia Roszczeń i Rozwiązywania Sporów

   1. Z zastrzeżeniem pkt. 2, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ Usługa odnosi się do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o czym konsument został poinformowany i wyraził zgodę akceptując Regulamin.
   2. Użytkownik może odstąpić od umowy o Usługę Kontomierz bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością poczty elektronicznej na adres: kontakt@kontomierz.pl.
   3. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
   4. Reklamacja może zostać złożona:
    1. w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce Usługodawcy obsługującej klientów albo przesyłką pocztową,
    2. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@kontomierz.pl.
   5. Użytkownik jest zobowiązany udzielić Usługodawcy wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych ze zgłoszoną przez Użytkownika reklamacją, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Wszelkie wyjaśnienia powinny być przekazywane w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania.
   6. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 Dni Roboczych, termin ten może być wydłużony do 35 Dni Roboczych, przy czym w takim przypadku Usługodawca wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
   7. Odpowiedź na reklamację udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pocztą elektroniczną.
   8. W przypadku Użytkowników będących konsumentami mają oni również prawo do wystąpienia do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie wyniku rozpatrzonej przez Usługodawcę Reklamacji (szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/ lub każdej ją zastępującej).
   9. W przypadku wystąpienia sporu z Usługodawcą, Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.
   10. W rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest Rzecznik Finansowy.
   11. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   12. Powództwo o roszczenia wynikające z realizacji Usługi można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Powód będący Użytkownikiem może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania bądź sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

   § 16 Postanowienia Końcowe

   1. Regulamin obowiązuje od dnia 28.10.2021 roku.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu nie może być wcześniejsza niż tydzień od poinformowania Użytkownika Zarejestrowanego o zmianie Regulaminu.
   3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
   4. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca poinformuje Użytkownika Zarejestrowanego o zmianach, wraz z podaniem daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu (informacja widoczna przy kolejnym logowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie) lub w komunikacie wysłanym każdemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu na adres poczty elektronicznej.
   5. Do dnia poprzedzającego określony przez Usługodawcę dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik Zarejestrowany może zgłosić sprzeciw wobec zmian Regulaminu albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem od dnia poinformowania Użytkownika Zarejestrowanego o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. Sprzeciw lub wypowiedzenie powinny zostać złożone w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie konieczne jest doręczenie Usługodawcy sprzeciwu lub wypowiedzenia przed upływem terminu. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, który nie wypowiedział Umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem, sprzeciwu wobec zmian Regulaminu, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian. Brak sprzeciwu lub wypowiedzenia Umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem jest równoznaczny wyrażeniu zgody na zmiany i na wejście ich w życie w terminie określonym przez Usługodawcę.
   6. Prawem właściwym do wszystkich relacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (w tym w zakresie Umowy oraz wynikających z niej zobowiązań) jest prawo polskie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   7. Umowa zawarta jest w języku polskim.
   8. Wszelkie spory wynikłe w związku z Regulaminem, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
   9. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu, bieżąca komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą odbywa się z wykorzystaniem Serwisu lub poczty elektronicznej.
   10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Usługi.
   Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.