REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną

Każda osoba, od chwili rozpoczęcia korzystania z jakiejkolwiek Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez spółkę Kontomatik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

§1 Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.
 4. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub PDF). Regulamin został udostępniony na głównej stronie Serwisu, pod odnośnikiem „Regulamin”. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca prześle Usługobiorcy kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

§ 2 Definicje

W Regulaminie pisane wielką literą pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 1. „Dane” – oznacza dane i informacje dotyczące sytuacji finansowej Użytkownika Zarejestrowanego, wprowadzane przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w celu ich przetwarzania, wizualizacji i analizy w ramach Usługi Kontomierz. Regulamin określa sposób oraz zasady wprowadzania Danych do Systemu Informatycznego.
 2. „Blog” – oznacza blog internetowy (tj. zbiór artykułów i innych materiałów) prowadzony i prezentowany przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 3. „Oprogramowanie” – oznacza program komputerowy „KontoX”, wykonany przez Kontomatik Sp. z o.o., służący do transferu wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych z konta bankowego Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w celu ich przetwarzania, wizualizacji i analizy w ramach korzystania z Usługi Kontomierz.
 4. „Konto Użytkownika Zarejestrowanego” – oznacza przydzieloną danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu przestrzeń w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą na korzystanie z Usługi Kontomierz. W szczególności Konto Użytkownika Zarejestrowanego pozwala na przechowywanie Danych wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w celu ich analizy w ramach Usługi Kontomierz, przeglądanie wyników analiz Danych, zmianę hasła Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. „Komentarze” – oznacza wprowadzone przez Usługobiorcę komentarze do artykułów udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Blogu.
 6. „Pomoc” – oznacza wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności Serwisu oraz poszczególnych Usług, w szczególności informacje dotyczące procedury rejestracji Użytkowników w Systemie Informatycznym. Pomoc może mieć charakter odrębnego dokumentu (np. podstrony Serwisu), jak również instrukcji przedstawianych przy dokonywaniu określonej operacji (np. instrukcji wyświetlanych przy formularzu rejestracyjnym).
 7. „Rekomendacje Usług” – oznacza część Serwisu, obejmującą informacje dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie (np. usług bankowych, usług firm ubezpieczeniowych). Rekomendacje Usług może zawierać w szczególności opisy danych usług, analizy i porównania usług, prezentacje oraz dane kontaktowe firm świadczących określone usługi, mechanizmy informatyczne umożliwiające samodzielną kalkulację warunków finansowych określonych usług (np. prowizji, rat itp.).
 8. „Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, stanowiący własność Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem domenowym: www.kontomierz.pl. W ramach Serwisu funkcjonuje w szczególności Blog oraz świadczona jest Usługa Kontomierz.
 10. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Serwisu.
 11. „Treść Serwisu” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje prezentowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym własne materiały Usługodawcy, jak również materiały dostarczone przez podmioty trzecie i prezentowane w ramach Rekomendacji Usług, bez względu na formę zapisu danych materiałów (np. tekst, zdjęcia, materiały multimedialne). W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż Wypowiedzi oraz Dane do Systemu Informatycznego wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu.
 12. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą określonej Usługi, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie.
 13. „Usługa” – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu.
 14. „Usługodawca” – oznacza spółkę Kontomatik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338706, posiadającą NIP: 521-35-42-911, REGON: 142043500, kapitał zakładowy: 42 000 zł, adres poczty elektronicznej: [email protected], oraz serwis internetowy (kontomierz.pl).
 15. „Użytkownik” – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, kopiujący, wyświetlający powszechnie dostępne strony Serwisu lub korzystający z Bloga. Pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się również „Użytkownika Zarejestrowanego”.
 16. „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza każdy podmiot, który zarejestrował się w Serwisie dla potrzeb korzystania z Usługi Kontomierz zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.
 17. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 18. „Wypowiedź” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji, poza Danymi wprowadzanymi przez Użytkownika Zarejestrowanego dla potrzeb korzystania z Usługi Kontomierz. W szczególności za Wypowiedzi uznaje się wszelkie wypowiedzi, komentarze, publikacje, zdjęcia zamieszczane przez Użytkownika na Blogu.

§ 3 Rodzaj i Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
  1. Usługę WWW – usługa polegająca na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, w tym na Blogu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL, a także udostępnieniu Użytkownikowi zasobów Systemu Informatycznego w celu wprowadzania i prezentacji komentarzy do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę na Blogu. Usługa WWW obejmuje w szczególności:
   1. możliwość przeglądania powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. stron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),
   2. mechanizmy wyszukiwawcze, w tym mechanizmy wyszukiwawcze w ramach Blogu,
   3. możliwość wprowadzania własnych komentarzy (Wypowiedzi) do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę na Blogu.
  2. Usługę Kontomierz – zespół usług świadczonych w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego, w tym przestrzeni dyskowej oraz infrastruktury informatycznej (oprogramowania), pozwalających między innymi na wprowadzanie, przechowywanie i analizę Danych przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. W ramach korzystania z Usługi Kontomierz Użytkownik Zarejestrowany może w szczególności:
   1. wprowadzać, przechowywać, modyfikować oraz usuwać Dane,
   2. prowadzić analizę wprowadzonych Danych przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz w tym: prowadzić analizę rachunków, definiować i nadzorować budżety wydatków, kategoryzować transakcje
   3. przeglądać Rekomendacje Usług oraz analizować informacje zawarte w Rekomendacjach Usług przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz (np. generować porównania wybranych usług finansowych proponowanych przez poszczególne podmioty, generować wykresy i analizy opłat za usługi świadczone przez poszczególne podmioty itp.).
  3. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników (nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie), tj. każdy Użytkownik może przeglądać powszechnie dostępne strony Serwisu (w tym Blogu) oraz zamieszczać własne komentarze (Wypowiedzi) do artykułów prezentowanych na Blogu.
  4. Usługa Kontomierz świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Dane wprowadzone przez danego Użytkownika Zarejestrowanego oraz wyniki analiz prowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego są dostępne wyłącznie dla niego (tj. Dane takie nie są w żaden sposób publikowane ani udostępniane w ramach podstron Serwisu dostępnych dla innych Użytkowników). Tylko Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Rekomendacji Usług.
  5. Korzystanie z Usługi Kontomierz możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy.
  6. Usługa WWW świadczona jest bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.
  7. W ramach Usługi Kontomierz Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość korzystania z szeregu funkcjonalności Serwisu (np. narzędzi informatycznych do analizy Danych). Określona przez Usługodawcę podstawowa funkcjonalność Usługi Kontomierz udostępniona zostaje Użytkownikowi Zarejestrowanemu bez konieczności ponoszenia opłat (tj. Użytkownik Zarejestrowany może korzystać bez opłat z wybranych narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach Usługi Kontomierz).
  8. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia nowych Usług, w szczególności do wprowadzenia nowego rodzaju Usług świadczonych za wynagrodzeniem.

  § 4 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

  1. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swego przedstawiciela ustawowego.
  2. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystanie przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu.
  3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego
  4. zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę ze względów technicznych (np. awaria Systemu Informatycznego).
  5. Umowa o świadczenie Usługi Kontomierz zawarta zostaje z chwilą zakończenia procedury rejestracji Użytkownika w Serwisie, tj. uzyskania przez Użytkownika statusu Użytkownika Zarejestrowanego (§ 5 Regulaminu).
  6. Umowa o świadczenie Usługi Kontomierz może zostać rozwiązania przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Usługodawcę na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu.
  7. Zawarcie Umowy związanej z rejestracją Użytkownika w Serwisie zostaje każdorazowo potwierdzone przesłaniem potwierdzenia w formie wiadomości e-mail na podane przez Użytkownika konto e-mail.

  § 5 Rejestracja Użytkownika

  1. Do potrzeb korzystania z Usługi Kontomierz konieczna jest rejestracja Użytkownika w Serwisie.
  2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie obejmuje następujące kluczowe kroki:
   1. Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje do Systemu Informatycznego za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie, w szczególności Użytkownik podaje: proponowany unikalny adres poczty elektronicznej (funkcjonujący jako login) oraz hasło; zalecane jest, aby adres poczty elektronicznej (e-mail) użyty do rejestracji, nie umożliwiał ustalenia tożsamości Użytkownika,
   2. Użytkownik potwierdza swoją zgodę na treść Regulaminu poprzez własnoręczne zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Niepotwierdzenie przez Użytkownika swojej zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji,
   3. po otrzymaniu powyższych danych Użytkownika, System Informatyczny w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperlinki) do podstrony Serwisu z potwierdzeniem rejestracji, z zastrzeżeniem ppkt 2.4) poniżej,
   4. w przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik zaproponował adres poczty elektronicznej wykorzystywany już przez innego Użytkownika Zarejestrowanego, System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika, prosząc jednocześnie o ponowne zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej,
   5. Użytkownik poprzez wejście na odnośnik (hiperlink) zamieszczony w przesłanej mu poczcie elektronicznej i skuteczne wywołanie wskazanej w odnośniku podstrony Serwisu potwierdza swoją rejestrację w Serwisie, kończąc w ten sposób procedurę rejestracyjną.
  3. Szczegółowe instrukcje związane z procedurą rejestracji określone zostały w Pomocy. Użytkownik przy rejestracji zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w Pomocy.
  4. W chwili zakończenia procedury rejestracji Użytkownik staje się „Użytkownikiem Zarejestrowanym”.
  5. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkowania Zarejestrowanego za pomocą przydzielonego mu loginu i hasła. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcjami zawartymi w Pomocy. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany loginu lub hasła dostępu do Konta Użytkownika Zarejestrowanego, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pomocy.
  6. Użytkownik Zarejestrowany nie może, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobie trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać osobie trzeciej korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem jego loginu i hasła.
  7. Za udostępnienie przez Użytkownika loginu lub hasła innej osobie, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

  § 6 Wprowadzenie Danych dla potrzeb Usługi Kontomierz

  1. Korzystanie z Usługi Kontomierz wymaga wprowadzenia przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego Danych, których dotyczyć będą analizy wykonywane przez Użytkownika Zarejestrowanego przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może dokonywać przetwarzania, wizualizacji oraz analizy Danych z wykorzystaniem mechanizmów (narzędzi) informatycznych Serwisu, w szczególności takich jak:
   1. kategoryzacja transakcji
   2. edycja i usuwanie transakcji.
  2. Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać Dane do Systemu Informatycznego w następujący sposób:
   1. w sposób automatyczny z wykorzystaniem Oprogramowania (tj. uruchomione przez Użytkownika Zarejestrowanego Oprogramowanie łączy się z systemem informatycznym banku Użytkownika Zarejestrowanego i ściąga określone Dane),
   2. w sposób „ręczny” – poprzez wpisanie Danych do formularzy zamieszczonych w ramach Konta Użytkownika Zarejestrowanego,
   3. w sposób półautomatyczny – wczytując pliki udostępniane przez systemy transakcyjne banków.
  3. Usługodawca w ramach Usługi Kontomierz nie zapewnia obsługi wszystkich banków. Ponadto Usługodawca nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich opcji wprowadzania Danych do Systemu Informatycznego w odniesieniu do obsługiwanych banków. Ponadto w odniesieniu do obsługiwanych banków mogą obowiązywać ograniczenia co do zakresu Danych, jakie mogą być wprowadzane do Systemu Informatycznego. Ograniczenia, o których mowa w niniejszym pkt 3, wynikają ze względów technicznych, w tym ze sposobu funkcjonowania systemów informatycznych poszczególnych banków.
  4. Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać do Systemu Informatycznego wyłącznie Dane pochodzące z konta bankowego posiadanego przez Użytkownika Zarejestrowanego (tj. Dane do jakich Użytkownik Zarejestrowany ma legalny dostęp w związku z korzystaniem z usług bankowych, na podstawie stosownej umowy zawartej przez Użytkownika Zarejestrowanego z bankiem).
  5. Przed wprowadzeniem Danych do Systemu Informatycznego w sposób opisany w pkt 2 ppkt 2.1) niniejszego paragrafu Regulaminu (tj. przy wykorzystaniu Oprogramowania które w sposób automatyczny ściąga określone Dane z systemu bankowego Użytkownika Zarejestrowanego), Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do weryfikacji oraz zapewnienia, iż posłużenie się przez niego Oprogramowaniem w celu ściągnięcia Danych z swojego konta bankowego nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek obowiązków Użytkownika Zarejestrowanego względem banku. W szczególności Użytkownik Zarejestrowany przed wykorzystaniem Oprogramowania zobowiązany jest do weryfikacji i zapewnienia, iż działanie takie nie stanowi naruszenia warunków umowy (regulaminu itp.) będącej podstawą korzystania przez niego z usług banku.
  6. Wykorzystanie przez Użytkownika Zarejestrowanego Oprogramowania może wymagać wyrażenia przez Użytkownika Zarejestrowanego zgody na warunki licencji dotyczące Oprogramowania (warunki licencji wyświetlane są przed pierwszym uruchomieniem Oprogramowania przez Użytkownika Zarejestrowanego). Poprzez własnoręczną akceptację warunków licencji na Oprogramowanie (tj. „kliknięcie” przycisku „Akceptuję” pod wyświetlonym tekstem licencji, tzw. checkboxa) Użytkownik Zarejestrowany zawiera z Usługodawcą umowę licencji na Oprogramowanie i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jej warunków.
  7. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o wykorzystaniu Oprogramowania w celu automatycznego ściągnięcia Danych z swojego konta bankowego do Systemu Informatycznego oraz ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie Oprogramowania.

  § 7 Podstawowe Obowiązki Użytkownika

  1. W związku z korzystaniem z Usługi, każdy z Użytkowników (w tym Użytkownik Zarejestrowany) zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
   2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety),
   3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, net-etykietą lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,
   4. nie prowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich,
   5. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu oraz szczegółowymi regulaminami dotyczącymi poszczególnych Usług, o ile regulaminy takie są stosowane przez Usługodawcę.
  2. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do:
   1. zweryfikowania, przed wykorzystaniem Oprogramowania, czy zgodnie z umowami (regulaminami) wiążącymi go z bankiem może wykorzystywać Oprogramowanie w celu automatycznego ściągnięcia Danych, a jeżeli jest to niezbędne, do uzyskania stosownych zgód banku na wykorzystanie Oprogramowania,
   2. przestrzegania warunków licencji na Oprogramowanie.
   3. W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik:
    1. oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji w Serwisie dane i informacje są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji,
    2. wyraża zgodę na opatrywanie przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników wprowadzonych przez niego Wypowiedzi innymi Wypowiedziami wprowadzonymi przez innych Użytkowników, w tym wszelkimi komentarzami, wypowiedziami, ocenami, a także zamieszczania przez Usługodawcę oraz inne podmiot odnośników prowadzących z innych serwisów internetowych do zamieszczanych przez Użytkownika Wypowiedzi,
    3. przyjmuje do wiadomości, że w ramach Serwisu mogą być mu prezentowane przez Usługodawcę wszelkiego rodzaju materiały reklamowe, informacyjne, promocyjne (w tym banery reklamowe, reklamy kontekstowe), w tym również prezentowane równocześnie z wprowadzonymi przez Użytkownika Wypowiedziami; ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Serwisu wprowadzone przez Użytkownika Wypowiedzi mogą zostać opatrzone różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzącymi zarówno od Usługodawcy jak również od podmiotów trzecich.

  § 8 Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz

  1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Kontomierz, ze skutkiem natychmiastowym poprzez:
   1. usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu, albo
   2. złożenie Usługodawcy przez Użytkownika Zarejestrowanego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług Kontomierz.
  2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1) powyżej, usunięcie przez Użytkownika Zarejestrowanego Konta Użytkownika Zarejestrowanego, traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Umowa wygasa z chwilą usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron. Sposób usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego opisany został w Pomocy.
  3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2) powyżej, Umowa o świadczenie Usługi Kontomierz następuje z chwilą doręczenia Usługodawcy oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone w dowolnej formie nie budzącej wątpliwości co do jego treści oraz dostarczone w jakikolwiek skuteczny sposób np. dostarczone osobiście przez Użytkownika Zarejestrowanego, przesłane kurierem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 15 Regulaminu. W powyższym przypadku, Usługodawca niezwłocznie samodzielnie usunie Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
  4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Kontomierz z ważnych powodów, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz rozumie się w szczególności:
   1. rażące naruszenie Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego lub ponawiające się naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego
   2. stwierdzenie przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności (w tym praw do ochrony danych osobowych), prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek podmiotów (w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników),
   3. stwierdzenie przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią rażące naruszenie dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety),
   4. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,
   5. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Wypowiedzi wprowadzane przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego, w szczególności komentarze zamieszczane na Blogu naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa Usługodawcy lub osób trzecich (np. dobra osobiste, prawa autorskie),
   6. stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,
   7. likwidacji Serwisu, lub też zaprzestania lub zamiany zakresu lub charakteru świadczenia Usług,
   8. brak logowania Użytkownika do Usługi Kontomierz przez ponad 24 kolejne miesiące.
  5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika Zarejestrowanego (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji).
  6. W przypadku rozwiązana Umowy o świadczenie Usługi Kontomierz, następuje usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego, w tym usunięcie wszystkich Danych.

  § 9 Treść Serwisu

  1. Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie ( w tym na Blogu oraz w ramach Rekomendacji Usług) materiały informacyjne, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne oraz Pomoc służą wyłącznie celom informacyjnym.
  2. Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu, w tym informacje prezentowane w ramach Rekomendacji Usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie powinny być przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie wskazano inaczej.
  3. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie działalności Serwisu i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu.

  § 10 Zakaz Działań Bezprawnych

  1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Systemu Informatycznego w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym wprowadzania i przechowywania Danych lub Wypowiedzi.
  2. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Usługodawca nie sprawdza, nie decyduje o rozpowszechnieniu, ani też w żaden sposób nie modyfikuje Wypowiedzi, wprowadzanych, przechowywanych i prezentowanych w ramach Serwisu przez poszczególnych Użytkowników. Nie dotyczy to sytuacji, w których Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danej Wypowiedzi.
  3. Usługodawca nie sprawdza, nie rozpowszechnia, ani w żaden sposób nie wykorzystuje Danych wprowadzonych przez Użytkownika Zarejestrowanego do Systemu Informatycznego w ramach Usługi Kontomierz. W ramach Usługi Kontomierz wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany decyduje o wykorzystaniu wprowadzonych przez siebie Danych, w ramach poszczególnych funkcjonalności Usługi Kontomierz.
  4. W przypadku, gdy Wypowiedź lub jej fragmenty stanowiłby utwór lub przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, Użytkownik może przechowywać tego rodzaju Wypowiedzi w Systemie Informatycznym, w szczególności prezentować na Blogu, wyłącznie pod warunkiem, iż posiada stosowne uprawnienia na tego rodzaju eksploatację utworu (np. przysługują mu majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie pozwalającym na taką eksploatację utworu).
  5. W przypadku, gdy Wypowiedź lub jej fragment stanowiłaby dobro chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa, wizerunek, lub też przedmiot praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, Użytkownik może przechowywać tego rodzaju Wypowiedzi w Systemie Informatycznym, w szczególności może prezentować je na Blogu, wyłącznie pod warunkiem, iż posiada on stosowne uprawnienie na tego rodzaju eksploatację przedmiotowego dobra (tj. stosowne licencje lub zgody na rozpowszechnienie danego dobra w ramach Serwisu).
  6. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Użytkownik (Użytkownik Zarejestrowany) nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik nie może wprowadzać lub przechowywać w ramach Systemu Informatycznego jakichkolwiek Danych lub Wypowiedzi:
   1. naruszających prawo, w szczególności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
   2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
   3. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników,
   4. naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług,
   5. zawierających informacje handlowe, reklamy lub jakiekolwiek ogłoszenia o charakterze komercyjnym.
  7. Użytkownik wprowadzając Wypowiedź do Serwisu, w szczególności zamieszczając komentarz na Blogu, oświadcza, iż
   1. zamieszczenie, przechowywanie i prezentowanie Wypowiedzi w Serwisie nie powoduje naruszenia jakichkolwiek praw Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa osób trzecich.
  8. Użytkownik nie może wprowadzać do Systemu Informatycznego, w tym przechowywać lub analizować w ramach Usługi Kontomierz, jakichkolwiek danych i informacji nienależących do Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności danych dotyczących sytuacji finansowej osób trzecich. Użytkownik Zarejestrowany nie może świadczyć za pomocą lub przy wykorzystaniu Usługi Kontomierz jakichkolwiek usług na rzecz osób trzecich, w szczególności nie może na zlecenia osób trzecich przechowywać lub analizować w ramach Usługi Kontomierz danych dostarczonych przez takie osoby.
  9. Użytkownik nie może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę, z Serwisu lub zgromadzonych tam Wypowiedzi, a także z udostępnionej przez Usługodawcę Treści Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług w celu destabilizacji działania, poufności lub integralności Systemu Informatycznego, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, a także naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określonym w Regulaminie oraz w Pomocy.

  § 11 Warunki Techniczne

  1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika urządzeniem końcowym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. posiadanie dostępu do Internetu,
   2. zastosowanie przeglądarek Firefox 35 lub nowszej, Internet Explorer 8 lub nowszej, Chrome 50 lub nowszej, Opera 48 lub nowszej skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies oraz SSL,
   3. zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania Flash 9 lub nowszego, Acrobat Reader.
  2. W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach na urządzeniu Użytkownika zainstalowane mogą zostać:
   1. Oprogramowanie – po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika Zarejestrowanego na warunki licencji na Oprogramowanie,
   2. pliki Cookies,
   3. Aplety Java.
  3. Serwis został zoptymalizowany dla przeglądarek internetowych o rozdzielczości 1024 x 768 oraz wyższych.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Serwisu i świadczonych Usług na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu obsługującego System Informatyczny lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu bądź potrzebą zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa Systemu Informatycznego. O planowanym zawieszeniu lub ograniczeniu dostępności Serwisu oraz czasie jego trwania Usługodawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zawieszenie lub ograniczenie dostępności Serwisu lub Usług trwało możliwie jak najkrócej.

  § 12 Własność Intelektualna

  1. Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a dobra te chronione są przepisami Prawa Autorskiego.
  2. Usługodawca informuje, iż poszczególne elementy Treści Serwisu, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, są chronione przepisami Prawa Autorskiego. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej w związku z udostępnieniem danego elementu Treści Serwisu, Usługodawca jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do Treści Serwisu lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów w ramach Serwisu.
  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści Serwisu (np. artykułów, materiałów, zdjęć, multimediów zamieszczonych przez Usługodawcę w Serwisie) oraz Wypowiedzi wprowadzonych przez innych Użytkowników (np. komentarzy do artykułów na Blogu) wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Prawa Autorskiego.
  4. Jakiekolwiek korzystanie z Treści Serwisu wykraczające poza dozwolony użytek określony w przepisach Prawa Autorskiego wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmiennej regulacji zasad korzystania z poszczególnych elementów Treści Serwisu (np. poprzez udostępnienie określonych elementów Treści Serwisu, w szczególności materiałów dedykacyjnych, publikacji, artykułów, programów komputerowych w oparciu o stosowną umowę licencji).

  § 13 Polityka Prywatności

  1. Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym zasady ochrony danych osobowych, jak również prawa przysługujące Użytkownikom w związku z ochroną ich danych osobowych, zostały opisane przez Usługodawcę w Polityce Prywatności (www.kontomierz.pl/polityka_prywatnosci).

  § 14 Odpowiedzialność

  1. Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność Treści Serwisu, w szczególności informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treści Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść Serwisu, w tym decyzji finansowych podejmowanych na podstawie informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje prezentowane w ramach Rekomendacji Usług pochodzą od osób trzecich (np. zostały dostarczone przez firmy oferujące dane usługi), a Usługodawca nie weryfikuje ani nie modyfikuje takich informacji w żaden sposób. W konsekwencji, Usługodawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność jakichkolwiek danych i informacji zamieszczonych w ramach Rekomendacji Usług, w tym aktualność kwot opłat za usługi, stosowanych marż, zakresu oraz warunków usług oferowanych przez dany podmiot. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści prezentowane w ramach Rekomendacji Usług pochodzą od podmiotów trzecich (banków, firm ubezpieczeniowych itp.) i mogą one być nieaktualne lub niepełne. Użytkownik przed wykorzystaniem w jakikolwiek sposób informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług, w szczególności przed skorzystania z usług opisanych w ramach Rekomendacji Usług powinien potwierdzić takie informacje bezpośrednio u podmiotu, z którego usług zamierza skorzystać.

  § 15 Reklamacje i Pozasądowe Sposoby Dochodzenia Roszczeń i Rozwiązywania Sporów

  1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ Usługa odnosi się do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o czym konsument został poinformowany i wyraził zgodę akceptując Regulamin.
  2. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
  3. Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub doręczone w inny sposób do lokalu Usługodawcy pod adres wskazany w § 2 pkt 15 Regulaminu (np. przesłana kurierem, listem poleconym, złożona osobiście). Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. W przypadku, gdy reklamacja nie zawierającą danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy.
  5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
  6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie Reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.
  7. Usługodawca informuje, że o ile obowiązek taki nie wynika z powszechnie obowiązującego przepisu prawa, nie korzysta z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów z konsumentami.

  § 16 Postanowienia Końcowe

  1. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 06.06.2018
  2. Z ważnych powodów, Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu. Za ważne powody uzasadniające zmianę Regulaminu rozumie się w szczególności:
   1. konieczność dostosowania Regulaminu do nowych (zmienionych) przepisów prawa,
   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień lub decyzji upoważnionego organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego,
   3. rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenie nowych Usług,
   4. wprowadzenie odpłatności za poszczególne Usługi lub funkcjonalności dostępne poprzez Serwis,
   5. zmianę zakresu działalności Usługodawcy,
   6. zmianę lub aktualizację danych firmowych lub kontaktowych podanych w treści Regulaminu,
   7. zmianę w zakresie sposobu zawierania Umowy.
  3. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu (informacja widoczna przy kolejnym logowaniu się Użytkownika w Serwisie) oraz w komunikacie wysłanym każdemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu na adres poczty elektronicznej, z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika Zarejestrowanego jeżeli nie wypowiedział Umowy dotyczącej Usługi Kontomierz (nie usunął Konta Użytkownika Zarejestrowanego) przed datą wskazaną jako termin wejścia w życie zmian w Regulaminie. Termin wejścia zmiany Regulaminu w życie nie może być krótszy 14 dni od przesłania Użytkownikowi pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu (poczta elektroniczna zawierać będzie treść zmienionych postanowień Regulaminu), chyba, że zastosowanie krótszego terminu będzie wynikać z decyzji lub orzeczenia uprawnionego organu władzy publicznej lub sądu bądź będzie wynikać z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.
  5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Usługi.
  Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.