Regulamin Programu Partnerskiego Kontomierz.pl świadczonego drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Kontomierz.
 2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest Kontomierz.pl spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338706, NIP 521-35-42-911. Wysokość kapitału zakładowego: 42 000 zł zwana w dalszej części Regulaminu „Kontomierz”.
 3. Kontomierz prowadzi serwis internetowy pod domeną „kontomierz.pl” zwany dalszej części regulaminu „Serwisem”
 4. Podstawę prawną Programu Partnerskiego Kontomierz.pl stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego Kontomierz. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Kontomierz.pl.

§2 Definicje

 1. Program, oznacza program partnerski Kontomierz mający na celu polecanie usług świadczonych przez Kontomierz.pl przez dotychczasowych Klientów podmiotom nie będącym Klientami Serwisu.
 2. Użytkownik – oznacza podmiot zarejestrowany w Serwisie.
 3. Konto Użytkownika - oznacza przydzieloną danemu Użytkownikowi przestrzeń w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą na korzystanie z usług Serwisu. W szczególności Konto Użytkownika zarejestrowanego pozwala na przechowywanie danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu informatycznego w celu ich analizy, przeglądanie wyników analiz danych, zmianę hasła.
 4. Sztuczny Użytkownik - oznacza konto założone przez podmiot posiadający już konto w Serwisie.
 5. Uczestnik – oznacza Użytkownika polecającego usługi świadczone przez Kontomierz zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu Partnerskiego.
 6. Profil – oznacza panel, w którym Użytkownicy się rejestrują, podając swoje prawdziwe dane oraz importując informacje dotyczące zarządzania swoimi finansami.
 7. Osoba rekomendowana – oznacza podmiot, który założył Konto Użytkownika oraz rozpoczął korzystanie z aplikacji (w postaci automatycznego importu historii swoich rachunków bankowych) w wyniku bezpośredniego działania Uczestnika, używając w procesie zakładania konta w Serwisie link rekomendacyjny tego Uczestnika.
 8. Wynagrodzenie – oznacza świadczenia pieniężne które Uczestnik może otrzymać na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Poza przypadkami określonymi w Regulaminie punkty przyznawane Uczestnikom nie podlegają zamianie na wynagrodzenie pieniężne.

§3 Uczestnicy Programu Partnerskiego Kontomierz.pl

 1. Uczestnikiem może być każdy podmiot, który założy konto w Serwisie i przekaże Osobie rekomendowanej osobisty link rekomendacyjny Uczestnika.
 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.
 3. Uczestnikiem nie może być pracownik Kontomierz.pl.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w koncie. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika nie są prawdziwe, Kontomierz ma prawo usunąć konto Uczestnika, wraz ze zgromadzonymi punktami lub odmówić wypłacenia Wynagrodzenia Uczestnikowi.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Kontomierz danych umożliwiających wykonanie przez Kontomierz obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Przekazanie danych, o których mowa w §2 ust. 5 następować będzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na Koncie, przy sygnalizowaniu Uczestnikowi momentu wypłaty Wynagrodzenia.

§4 Gromadzenie oraz wypłacanie pieniędzy w Programie Partnerskim Kontomierz

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnik otrzymuje Wynagrodzenie zależne od liczby Osób rekomendowanych oraz uzyskanej prowizji z tytułu kont Premium.
 2. Uczestnik otrzymuje 50 punktów za 1 Osobę rekomendowaną przez tego Uczestnika. Punkty zgromadzone w Programie zapisywane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu Partnerskiego nie otrzymuje punktów za:
  1. Sztucznych Użytkowników.
  2. za importy ręczne(przez pliki CSV)
 4. W przypadku gdy Osoba rekomendowana zarejestruje się jako Użytkownik konta Premium w celu korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez Serwis, Uczestnik otrzymuje dodatkowo 2 punkty za każdy 1 zł wydanych przez Osobę rekomendowaną za korzystanie z takich usług.
 5. Po uzbieraniu na swoim Koncie co najmniej 2000 punktów Uczestnik może wydać dyspozycję wymiany punktów na Wynagrodzenie w wysokości 200 zł za 2000 punktów lub proporcjonalnie wyższe w przypadku uzbierania większej liczby punktów. Złożenie dyspozycji i wymiana punktów na Wynagrodzenie powoduje wyzerowanie konta punktowego Uczestnika.
 6. Kontomierz informuje Uczestnika o stanie konta punktowego.
 7. Kontomierz złoży dyspozycję dyspozycję przelewu Wynagrodzenia w terminie 30 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez Uczestnika i przekazania przez niego wszelkich wymaganych danych. Podanie danych uniemożliwiającyh lub znacznie utrudniających wypłatę wynagrodzenia powoduje przepadek zgromadzonych punktów bez ich wymiany na Wynagrodzenie oraz wykluczenie Uczestnika z Programu.
 8. W wyjątkowych wypadkach Kontomierz ma prawo do przesunięcia terminu wypłaty Wynagrodzenia, o czym poinformuje Uczestnika wraz ze wskazaniem nowego terminu.
 9. Jakakolwiek modyfikacja kodu HTML Serwisu jest zabroniona. Uczestnik, który dokona samodzielnej modyfikacji kodu HTML Serwisu może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie, a wszystkie zgromadzone przez Uczestnika punkty mogą być anulowane.
 10. Jakiekolwiek działania Uczestnika mające na celu destabilizację Systemu Internetowego obsługującego Serwis są zabronione. Uczestnik, którego działania mogą destabilizować System Internetowy może zostać wykluczony z możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.
 11. W przypadku gdy Uczestnik odmawia podania danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, umożliwiających wykonanie przez Kontomierz obowiązków podatkowych, Uczestnik traci prawo do Wynagrodzenia, zgromadzone przez niego punkty przepadają a Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Programie.
 12. W przypadku zmiany danych Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia na Koncie pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 13. Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że wartość otrzymanego w Programie Wynagrodzenia, stanowi dla Uczestnika przychód i jako taki podlega opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Kontomierz ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu. Uczestnicy mają prawo do wydania dyspozycji zgodnie z postanowieniami Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie wskazanym jako data zakończenia Programu.
 2. Kontomierz ma prawo do zawieszenia naliczania punktów w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników w profilu użytkownika w zakładce Programu Partnerskiego.
 3. Kontomierz ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Uczestnika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami etycznymi.
 4. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim, zgromadzone przez Uczestnika punkty przepadają.
 5. Kontomierz ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://kontomierz.pl/regulamin_programu_partnerskiego
 6. W przypadku zmiany Regulaminu Programu, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania regulaminu w nowym brzmieniu w stosunku do Uczestnika. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji regulaminu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu uprawnia Uczestnika do złożenia dyspozycji według zasad obowiązujących przed zmianą Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu przez Kontomierz. Po upływie tego terminu Uczestnik zostaje wykluczony z Programu.
 7. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą przez przystąpienie Uczestnika do Programu, składając drugiej Stronie oświadczenie o rozwiązaniu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Uczestnik może złożyć dyspozycję na zasadach określonych w Regulaminie. Po rozwiązaniu Umowy punkty zgromadzone przez Uczestnika przepadają.
 8. Każdorazowo kwestie sporne będą rozstrzygane w trybie postępowania reklamacyjnego. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Kontomierz dołoży starań w celu rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.
 9. Do rozpatrywania sporów związanych z Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Kontomierz. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Użytkowników będących konsumentami. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Kontomierz.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2010 r.
Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.